Sprawozdanie z realizacji działalności statutowej w 2010 przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oddział Elbląg

Realizowane projekty:

Współfinansowane przez Gminę Miasto Elbląg

1. Zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych o substancji psychoaktywnych i udzielenie porad dla rodzin pozostających w kryzysie „Przywrócić wolność”.

Data realizacji: październik – grudzień 2010.

Realizacja zadania:

Październik 2010
Przygotowanie warsztatów „Przywrócić wolność”;

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych do zajęć;
 • nawiązanie współpracy z podmiotami, które zajmują się młodzieżą w naszym mieście;
 • przygotowanie oferty dla uczestników warsztatów i rozesłanie jej;
 • nabór uczestników warsztatów.

Do uczestnictwa w szkoleniu zostały zaproszone grupy zawodowe na co dzień pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami – nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, pracownicy Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego w Elblągu, sędziowie sądu rodzinnego, kuratorzy zawodowi, pracownicy socjalni, policjanci.

Listopad – grudzień 2010
Realizacja warsztatów uczestników. Zajęcia odbywały się w poszczególnych grupach zawodowych. Realizowane były przez osoby, które zostały przeszkolone przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Zajęcia prowadzono w małych grupach do 12 osób. Z zajęć skorzystało 149 osób. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali profesjonalizm prowadzących, uzyskanie nowych informacji, większe zrozumienie problemu uzależnień. Ważnym elementem pracy warsztatowej było przekazanie informacji dotyczących możliwości pomocy dzieciom i młodzieży szkodliwie używających substancje psychoaktywne, pozostającej bez profesjonalnej pomocy.
Grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci są uzależnione od substancji psychoaktywnych, bądź zażywają szkodliwie, była prowadzona przez cały rok. Udzielano także profesjonalnej pomocy indywidualnej oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo prowadzone były zajęcia dla grupy rodziców potrzebujących wsparcia.

Udzielana pomoc była prowadzona w formie:

 1. konsultacje diagnostyczne dla młodzieży i rodzin,
 2. terapia indywidualna dla osób będących w kryzysie,
 3. poradnictwo indywidualne dla rodziców osób uzależnionych,
 4. poradnictwo rodzinne,
 5. konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych.

Pomoc lekarska udzielana była systematycznie – coraz więcej osób korzysta z pomocy psychiatrycznej, chociaż u części osób obserwujemy duże opory do wizyt u psychiatry, jak również dużą grupę stanowią osoby chcące pozostać anonimowe. W poradniach prowadzonych w ramach NFZ taka możliwość nie istnieje. Według wymogów Prezesa NFZ jak pierwsza konieczna jest wizyta diagnostyczna u lekarza psychiatry, zgłaszający się pacjent powinien przedstawić dokument poświadczający odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz swoje dane osobowe.

2. Rodzinna Poradnia Profilaktyczna dla osób zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym.

Data realizacji: kwiecień – grudzień 2010.

Realizacja zadania:

Prowadzone były systematyczne spotkania i dyżury zarówno pedagoga, psychologa i prawnika. Oprócz prowadzonych dyżurów istniała możliwość umówienia się na spotkanie osoby potrzebującej pomocy, w dowolnym dla siebie terminie. Spotkania odbywały się w KARANie przy ul. Królewieckiej 197.

Porady prawne prowadzone były systematycznie. Odbyło się ponad 31 godzin konsultacji prawniczych. Zauważamy, że duża liczba osób zgłaszających się o pomoc wymaga pomocy kompleksowej zarówno terapeutycznej, jak i prawniczej.

Najczęściej osoby zgłaszały się problemami wychowawczymi z dziećmi, współuzależnieniem, uzależnieniem, problemami rodzinnymi, brakiem umiejętności prospołecznych i komunikacyjnych. Związku z zaistniałą potrzebą kontynuacji terapii w systemie ciągłym prowadzenie zajęć odbywało się systematycznie od kwietnia do grudnia. Również niewskazane było robienie przerwy wakacyjnej dla osób będących w procesie terapeutycznym. Ważna jest możliwość terapeutycznej ciągłości i systematyczności. Oddzielną grupę odbiorców stanowiły osoby potrzebujące interwencji. Coraz większa grupa zgłasza się o pomoc w sytuacjach trudnych. Dla tych osób czekanie ponad miesiąc na wizytę jest rzeczą trudną i niemożliwą do realizacji. Często zgłaszające się z problemem wymagają interwencji natychmiastowej.

3. Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Data realizacji: styczeń – grudzień 2010.

Realizacja zadania:

Program realizowany był w świetlicy socjoterapeutycznej przy kościele Bożego Ciała ul. Robotnicza 29 w Elblągu.

Podstawowym celem naszego działania jest dokonanie zmian w funkcjonowaniu naszych podopiecznych tak aby mogły osiągnąć pełną dojrzałość osobową. Staramy się urozmaicać naszym dzieciom codzienny pobyt na świetlicy, tak by przychodziły tu chętnie i z własnej nieprzymuszonej woli. Stałym elementem zajęć jest odrabianie lekcji. Dzieci przychodzą bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych już po 13 i pozostają pod naszą opieką do godz. 19.00. Większość z podopiecznych ma duże problemy w szkole, nie potrafi samodzielnie odrobić lekcji, dlatego pomagamy im indywidualnie i prowadzimy zajęcia z reedukacji. Po odrabianiu prac domowych dzieci jedzą kolację, w miarę naszych możliwości staramy się aby był to ciepły posiłek. Pozostałe elementy zajęć mają już charakter zmienny. Dzieci uczęszczają na zajęcia teatralne. Systematycznie prowadzone są zajęcia plastyczne. Na zajęciach plastycznych mających charakter zajęć socjoterapeutycznych wykorzystywane były różnego rodzaju techniki. Codziennie dzieci mają możliwość korzystania z komputerów tak w celach edukacyjnych jak i rekreacyjnych mogą oglądać bajki lub filmy. Przez cały rok uczestniczymy w różnych imprezach integracyjnych, takich jak: andrzejki, festyny, bale karnawałowe, wigilie. Nasza świetlica organizuje też zajęcia propagujące zdrowy tryb życia: sportowe, turystyczno – krajoznawcze. Duży nacisk kładziemy na stronę psychiczną dzieci – podopieczni biorą udział w Treningach Zastępowania Agresji ART (Trening Umiejętności Prospołecznych, Trening Kontroli Złości, Trening Wnioskowania Moralnego), w zajęciach socjoterapeutycznych i psycho – edukacyjnych.. Staramy się zmieniać postawy i styl życia dzieci., nauczyć ich organizowania wolnego czasu, polepszyć ich kontakt ze sobą, wzbudzić ciekawość świata, rozbudzić zainteresowania i pasje, zachęcić do wycieczek turystycznych. Przez cały rok pracujemy nad zwiększeniem poczucia własnej wartości u podopiecznych. Staramy się by dzieci były samodzielne i radziły sobie z problemami wykorzystując postawę asertywną. Ważnym elementem socjoterapeutycznym były wycieczki. Wyjazdy te pozwoliły na wykształcenie wśród uczestników umiejętność aktywnego korzystania z czasu wolnego. Dzieci uczestniczyły głównie w wycieczkach do Trójmiasta. Celem wyjazdów był Teatr Muzyczny w Gdyni (14.11.2010), Akwapark (27.05.2010, 19.06.2010, 6.12.2010) oraz wycieczka do Gdańska 02.06.2010. Dzięki dokonania zakupu nowego sprzętu sportowego zajęcia część zajęć sportowych organizowana była w miesiącach zimowych. Korzystaliśmy z sali gimnastycznej. Dzieci uczestniczyły w obozach, wyjściach, zajęciach socjoterapeutycznych, zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w grupach wiekowych.

Ważniejsze imprezy:

 • zajęcia sportowe – kulig, rozgrywki między świetlicowe, wyjścia na lodowisko, wyjazdy do akwaparku, wyjścia na basen.
 • zajęcia kulturalne – Dobrodzień – dzień sponsora, koncert kolęd, zabawy taneczne, wyjścia do kina, teatru, konkursy plastyczne, udział w koncertach, udział w imprezach okolicznościowych – Mikołajki, wigilia, urodziny, dzień kobiet, dzień chłopaka,

Bardzo istnym naszym działaniem była systematyczna praca z rodzicami dzieci, które uczęszczają do naszej świetlicy, przez co zmiany zachodzące u dzieci mają charakter bardziej stały. Na co dzień rodzice korzystali z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. W miarę naszych możliwości wspieraliśmy rodziny naszych dzieci pomocą materialną.

4. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem

Data realizacji: kwiecień -grudzień 2010.

Realizacja zadania:

W ramach programu podjęte były następujące zadania:

 1. poradnictwo psychologiczne młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 2. konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne dla młodzieży,
 3. terapia indywidualna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych głównie alkoholu, jak również internetu.

Oprócz prowadzonych dyżurów istniała możliwość spotkania w dowolnym dla siebie terminie. Spotkania odbywały się w KARANie przy ul. Królewieckiej 197.

Osoby korzystające z pomocy to często osoby będące w kryzysie, mające problemy w funkcjonowaniu społecznym, skorzystanie przez nie z pomocy, zwrócenie się o pomoc do specjalisty stanowiła już duży postęp w ich funkcjonowaniu. Ważnym elementem ich dalszego funkcjonowania jest podniesienie samooceny, wzrost poczucia własnej wartości. Ważnym rezultatem była współpraca psychologa i prawnika. Podjęcie decyzji w sprawach prawnych często wymagało pracy terapeutycznej.

Spotkania odbywały się systematycznie 2-3 razy w tygodniu w zależności od potrzeb. Istniała możliwość dostosowania spotkań do możliwości i trzeb osób zainteresowanych. Odbyło się 78 spotkań.

5. Świętowanie ze sztuką – Integracyjne Mikołajki dla dzieci i rodziców.

Data realizacji: grudzień 2010

Realizacja zadania:

Mikołajkowe spotkanie integracyjne odbyło się w dwóch etapach pierwsze spotkanie było w Światowidzie, drugie na świetlicy KARAN w kościele Bożego Ciała, ul. Robotnicza 29. „Świętowanie ze sztuką” przygotowane zostało przez pracowników stowarzyszenia KARAN, aktorów Teatru Dramatycznego w Elblągu oraz wolontariuszy. Uczestnikami spotkania były dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych KARAN, uczniowie ośrodka Szkolno wychowawczego nr 2, klas integracyjnych, rodzice z rodzin potrzebujących wsparcia oraz dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne.

Uroczystość rozpoczęło przywitanie zgromadzonych osób przez organizatorów. Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie z filmem w technologii 3 D. Dla dużej grupy uczestników było to pierwsze spotkanie z nową technologią. Część artystyczna spotkania nagrodzona została gromkimi brawami i rozbudziła publiczność, zachęcając do dalszej zabawy.

Po części artystycznej odbyły się konkursy. Dzieci miały okazję wykazania się znajomością literatury dziecięcej, wiedzą o filmie i teatrze, zasad bezpieczeństwa. Część konkursowa utrzymana była w klimacie baśniowym, co pozwoliło na cały wieczór przenieść się w bajeczny świat. Za uczestnictwo w konkursach rozdawane były nagrody. Gościem specjalnym spotkania był Mikołaj, który obdarował wszystkich zebranych prezentami.

Zrealizowany projekt pozwolił dokonać wewnętrznej integracji osób z różnych grup wykluczenia społecznego, większego zrozumienia i akceptacji drugiego człowieka żyjącego ze swoją dysfunkcją.

6. Organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2010 pn. „Obozy socjoterapeutyczne dla podopiecznych ze świetlic socjoterapeutycznych KARAN w Elblągu”.

Data realizacji: czerwiec – sierpień 2010.

Realizacja zadania:

W czasie tegorocznej akcji letniej odbył się obóz socjoterapeutyczny: w Mikoszowie w terminie 11 sierpień – 22 sierpień 2010 rok
Miejsce realizacji: Dom Formacyjny Diecezji Elbląskiej w Mikoszowie. Uczestnicy na co dzień pracowali w małych grupach 6 – 9 osobowych. W obozie uczestniczyło 65 uczestników, 11 osób kadry, w tym wolontariusze.

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci uczęszczających do świetlicy w ciągu roku szkolnego, w programie naszych działań pełni rolę bardzo ważną, wręcz kluczową pod wieloma względami. Daje nam możliwości bardziej skutecznej, efektywnej pracy, przy posiadaniu wiedzy i doświadczeń z pracy w ciągu roku. Pozwala pełniej poznać naszych podopiecznych co służy do stworzenia programu pracy w ciągu roku, na kolejny rok szkolny bardziej zindywidualizowanego.

Program realizowany podczas obozu zawierał następujące elementy:

 1. Integrację – pogodne wieczory, pląsy, ogniska, dyskoteki edukacyjne – zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, mające na celu zintegrowanie grupy, nauczenie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego.
 2. Zajęcia turystyczno – krajoznawcze – przejęcie ścieżką ekologiczną, poznanie fauny i flory rezerwatu „Mewia Łacha”, spacer nad ujście Wisły,
 3. Zajęcia teatralne, muzyczne, drama – zajęcia prowadzone metodami aktywnymi miały na celu podniesienie własnej wartości, pokazanie możliwości zaistnienia w grupie oraz możliwość publicznych występów
 4. Zajęcia sportowe – prowadzone były zarówno zajęcia indywidualne jak i gry zespołowe, dzięki tego typu zajęciom wprowadzona była zasada zdrowej rywalizacji
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne
 6. Zajęcia psycho–edukacyjne

Zajęcia socjoterapeutyczne jaki i zajęcia psycho – edukacyjne prowadzone w trakcie obozu miały na celu kształtowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, jak również nabywanie umiejętności prospołecznych. Prowadzone w trakcie obozu zajęcia edukacyjnych, profilaktycznych miały na celu kształtowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Formy i metody pracy: grupowa, indywidualna, praca w małych grupach, ważnym elementem pracy były zajęcia terapeutyczne polegające na uczeniu umiejętności prospołecznych, niwelowania agresji czy wnioskowania moralnego. Umiejętności prospołeczne jakich uczyli się nasi uczestnicy to w dużej mierze umiejętności emocjonalne – poznawanie swoich uczuć, wyrażanie swoich uczuć, rozumienie czyichś uczuć, wyrażanie sympatii, jak podstawowe umiejętności społeczne słuchanie, zadawanie pytań, mówienie proszę, dziękuję, przepraszam.

Ważnym elementem terapeutycznym tego obozu było pokazanie dzieciom aktywnego życia bez nałogów. Ze względu na zmniejszoną kwotę dotacji zorganizowana została tylko wycieczka do Jantara zrezygnowaliśmy z wycieczki do Gdyni, Gdańska i Malborka.

Rezultaty jakie osiągnięte zostały dzięki realizacji zadania:

 1. utrwalenie uzyskanych zmian w pracy całorocznej świetlic KARAN w Elblągu,
 2. nabycie i utrwalenie umiejętności prospołecznych,
 3. wzrost poczucia swojej wartości,
 4. uzyskanie adekwatnej samooceny,
 5. nabycie umiejętności ciekawego, bezpiecznego, pozytywnego, twórczego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
 6. rozwijanie twórczej aktywności i sprawności fizycznej,
 7. utrwalenie pozytywnych więzi grupowych między dziećmi,
 8. wzrost świadomości na temat negatywnych skutków palenia, picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz uzależnieniami od gier komputerowych, Internetu i telewizji,
 9. zwiększenie wrażliwości na otaczający świat,
 10. poznanie atrakcyjnych terenów Mierzei Wiślanej,
 11. wypracowanie indywidualnego planu pracy dla podopiecznych świetlic socjoterapeutyczny KARAN w Elblągu na rok szkolny 2010/2011.

Współfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

7. Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych KARAN Dom Zacheusza.

Data realizacji: styczeń – grudzień 2010

Realizacja zadania:

Udzielane były następujące świadczenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

 1. porady diagnostyczna,
 2. porady terapeutyczna,
 3. sesje psychoterapii indywidualnej,
 4. sesje psychoterapii rodzinnej,
 5. sesje psychoterapii grupowej,
 6. sesje psychoterapii psychoedukacyjnej.

Ze świadczeń korzystało 171 pacjentów.

8. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży KARAN Dom Zacheusza.

Data realizacji: styczeń – grudzień 2010

Realizacja zadania:

Udzielane były następujące świadczenia:

 1. porady lekarska diagnostyczna,
 2. porady lekarska terapeutyczna,
 3. porady lekarska kontrolna,
 4. porady psychologiczna diagnostyczna,
 5. porady psychologiczna,
 6. sesje wsparcia psychospołecznego.

Ze świadczeń korzystało 919 pacjentów, w tym podopieczni z domu przy ul. Kasprzaka w Elblągu.

9. Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych KARAN Dom Zacheusza.

Data realizacji: styczeń – grudzień 2010

Realizacja zadania:

Rehabilitacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom. W ośrodku leczyła się młodzież do 20 roku życia z terenu całej Polski. Ośrodek dysponuje 28 miejscami. Jest jedyną tego typu placówką NZOZ w naszym województwie.