Misją Stowarzyszenia KARAN jest niesienie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej, moralnej  i duchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia w stosunku do osób znajdujących się w trudnej sytuacji psychicznej i życiowej – dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych, a w szczególności do osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość, narażonych na przemoc, agresję, dyskryminację i wykluczenie społeczne.

Główne cele organizacji

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
  • korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
  • promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
  • edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych.